ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยว ที่สัมผัสได้ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus

วันที่ลงข่าว: 24/06/16

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยว ที่สัมผัสได้ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus โดยมมีนางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายพิทยา ศรีโกตะเพ็ชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอด ฯ สำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนตาบอด ได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทั้ง 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus สำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าว นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับปัญหาผู้พิการทางการมองเห็นแล้ว ยังเป็นการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย โดยผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงนั้น เป็นผลงานประติมากรรมประเภทนูนต่ำ นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัว ที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการแสดงศิลปะในลักษณะงานสื่อผสม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยว ที่สัมผัสได้ 12 เมืองต้องพลาด Plus สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ได้โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน ในนามสถาบันการศึกษา หรือในนามหน่วยงานแต่ละแห่ง ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อชิงโล่พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 640,000 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 618 7781-4 ต่อ 115 หรือ www.facebook.com

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก