ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน วิชาชีพที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ลงข่าว: 13/06/16

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน วิชาชีพ ที่สถาบันโปลีเทคนิคแห่งชาติกัมพูชา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 50 คน โดยมีนายผ่อน สวิง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย และนายไพฑูรย์ พราหมเกสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันมอบวุฒิบัตร

นายผ่อน สวิง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น รัฐบาลไทย ได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียน มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน จึงมอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทย ดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน วิชาชีพในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในส่วนของจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา นั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมายาวนาน และได้มีกิจกรรมความร่วมมือกันมาเป็นลำดับ จนถึงการมีบันทึกการประชุมร่วม (Meeting Minute) ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมและขนส่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นที่มาของกิจกรรมการฝึกอบรมใน 2 สาขาอาชีพ ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้มีการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้

ด้าน นายบรรจง เจติยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตราด กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันโปลีเทคนิคแห่งชาติกัมพูชา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ใน 2 สาขา คือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการประมง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 50 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก