ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพังงา ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด ประจำปี 2559

วันที่ลงข่าว: 08/06/16

วันนี้ (8 มิ.ย. 59) นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อนำข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้ประสานการดำเนินการบริหารการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผล ตรวจสอบ และรับรองผลข้อมูล ในระดับตำบล และระดับอำเภอ ในการจัดเก็บทั้งหมด 8 อำเภอ 46 ตำบล 318 หมู่บ้าน 50,301 ครัวเรือน และข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 2 เทศบาลเมือง และ 7 เทศบาลตำบล จำนวน 5,641 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 55,942 ครัวเรือน โดยคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ได้พิจารณาให้การรับรองใน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด

สำหรับจังหวัดพังงาในปี 2559 ในหมวดรายได้ก้าวหน้า มีจำนวนครัวเรือน 55,942 ครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน 78,402 บาท จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ 30,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 117 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.21 ส่วนหมวดปลูกฝังค่านิยมไทย มีผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน หรือภาครัฐ ไม่มีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก