ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร “คนพิการต้นแบบ” ให้แก่นิสิตพิการทางการเห็น คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1

วันที่ลงข่าว: 08/06/16

วันนี้ (8 มิ.ย. 59) เวลา 09.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร “คนพิการต้นแบบ” และเงินรางวัล พร้อมเสื้อสามารถ ให้แก่ นายดำเกิง มุ่งธัญญา อายุ 23 ปี ซึ่งเป็นนิสิตที่พิการทางการเห็น แต่สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 (เกียรตินิยมอันดับ 1) ณ บริเวณชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า คนพิการเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข และมีส่วนร่วมในสร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยในวันนี้ จึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร “คนพิการต้นแบบ” ให้แก่ นายดำเกิง มุ่งธัญญา อายุ 23 ปี ซึ่งเป็นนิสิตที่พิการทางการเห็น แต่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 (เกียรตินิยมอันดับ 1) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอสอบบรรจุรับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

“อย่างไรก็ตาม ตนขอชื่นชมชายพิการดังกล่าว ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ มานะ พยายาม ขยันหมั่นเพียร และไม่นำความบกพร่องทางร่างกายมาเป็นอุปสรรค จนสามารถประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษชั้นสูง จากรั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และยังมีความฝันที่จะสอบเข้ารับราชการครู รวมทั้ง ขอให้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างที่ดีของคนพิการอื่นๆ รวมไปถึงคนปกติทั่วไป ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจแก่คนพิการทุกคน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก