ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 84 พรรษา

วันที่ลงข่าว: 08/06/16

ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ครั้งที่2/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคการจัดตั้งโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานราชการสนับสนุนภารกิจของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นศูนย์นำร่องในภาคใต้เพื่อฝึกทักษะ และอาชีพแก่คนพิการบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับการประสานจากราชเลขานุการในองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือแจ้งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารฝึกทักษะและอาชีพ ณ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 นี้

สำหรับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้รับสมัครผู้พิการตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ คือ มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 35 ปี ที่มีฐานะยากจน และมีคนดูแลคนพิการ 1 คน โดยประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้สมัครมาแล้ว 15 คน และเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีผู้พิการเข้าอยู่ในการดูแล จำนวน 4 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก