ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเสริมพลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการเชื่อว่าอบจ. จะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านคนพิการได้ดี

วันที่ลงข่าว: 08/06/16

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเสริมพลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ เชื่อว่าอบจ. จะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านคนพิการได้เป็นอย่างดี

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เสริมพลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่หน่วยงานที่เข้าไปดูแลคนพิการในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.นั้น จะดูแลในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งอาจยังไม่มีบทบาทการทำงานด้านคนพิการให้เห็นมากนัก พก.จึงได้จัดการประชุมเสริมพลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิ.ย.59 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านคนพิการให้กับ อบจ. และชี้เป้าหมายการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ระบบขนส่งสาธารณะ สาธารณสุข และที่อยู่อาศัย รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นแต่ละจังหวัดต่อการทำงานด้านคนพิการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้สอดคล้องและการทำงานร่วมกับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่า อบจ. จะเป็นพลังสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานด้านคนพิการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ทั่วประเทศ โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้จะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เกี่ยวกับงานด้านคนพิการของแต่ละจังหวัดต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก