ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 16/05/16

นางวสี อุทัยมงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ออกประกาศให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียง กรณีออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในจังหวัดตรังเป็นตัวแทนกลุ่มบุคคลดังกล่าว มายื่นคำขอลงทะเบียนกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังในวันและเวลาราชการ ถ้ามีผู้ลงทะเบียนครบ 100 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง จะประกาศกำหนดสถานที่ลงทะเบียนออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุต่อไป

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในเขตจังหวัดตรังได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก