ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดนครพนม ประกาศการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (กรณีลงทะเบียนเป็นคณะบุคคล)

วันที่ลงข่าว: 16/05/16

มีประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ กำหนดให้คณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงเป็น ผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งการที่จะจัดให้มีที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุได้นั้น จะต้องมีการลงทะเบียนขอให้สิทธิออกเสียงดังกล่าวก่อน และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (กรณีการลงทะเบียนเป็นคณะบุคคล) ดังนี้

1. วันลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 2. สถานที่ลงทะเบียน ให้องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องยื่นคำขอลงทะเบียน ตามแบบ อ.ส. 6/พก. หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายการชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน ณ สำนักงาน กกต.จังหวัดนครพนม (สำนักงานชั่วคราว) ชั้น 3 อาคารคุรุสัมมนาคาร โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว และมีผู้มีสิทธิออกเสียงยื่นคำขอลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 100 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม จึงจะกำหนดที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเหล่านั้นต่อไป หากไม่เกิน 100 คน จะไม่มีการกำหนดที่ออกเสียงดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก