ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสระบุรีลงนาม MOU กิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบ

วันที่ลงข่าว: 16/05/16

จังหวัดสระบุรีลงนาม MOU กิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดีตามโครงการสร้างสุขภาพ คนสระบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสุขภาพจังหวัดสระบุรี

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานลงนาม MOU กับส่วนราชการกิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจสมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดี พร้อมมอบชุดส่งเสริมความรู้ 3อ.2ส. แก่ส่วนราชการที่สมัครเข้าร่วมโรงการจำนวน 30 หน่วยงาน

นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ให้ความสำคัญกับ นโยบายการดูแลสุขภาพ และในเวทีกินข้าวเช้ากับพ่อเมือง รอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่าในกลุ่มหัวหน้าส่วนพบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ค่าดัชนีมวลกายสูงเกินค่ามาตรฐาน ความเครียดจากการทำงาน และพบเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ซึ่งจากผลวิจัยพบว่าหากสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ได้จะสามารถลดการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรได้ร้อยละ 15 และเป็นที่มาให้ทุกหน่วยงานปรับเปลี่ยนเมนูอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมให้เป็นอาหารสุขภาพ มีการใช้สมุนไพรหรือภูมิปัญญาไทยประยุกต์ใช้ในการจัดเมนูอาหารว่าง เพื่อให้บรรลุผลการประชุมได้ผลคนได้สุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามประเมินผลให้สามารถนำไปขยายผล รวมทั้งเป็นต้นแบบแก่ประชาชนได้ จังหวัดสระบุรีจึงได้จัดกิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจสมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดี โดยอาสาสมัครจำนวน 24 หน่วยงาน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบ โดยหัวหน้าส่วนของหน่วยงานเป็นผู้นำองค์กร เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ภายใต้การนำของส่วนราชการ มีการรายงานผลต่อผู้กำกับกิจกรรมทุกวัน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นการเตรียมหัวหน้าส่วนราชการให้มีสุขภาพดีก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นคลังสมองและคลังปัญญาในอนาคต เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

นอกจากกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดสระบุรียังมีการเปิดพื้นที่ตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบตำบลดูแลสุภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ซึ่งในปี 2559 มีพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการครอบคลุม 13 อำเภอ 40 แห่ง โดยทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยรวมทั้งการสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพกันเอง โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยจัดนิทรรศการ สาธิตกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกายและอารมณ์ จากหลายหน่วยงาน ทั้งความรู้เรื่องสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายในระหว่างการทำงาน การบริโภคอาหารสุขภาพหลักโภชนาการ การประเมินค่าดัชนีมวลกาย การตรวจหลอดเลือดส่วนปลาย ภูมิปัญญาไทย เช่น สมุนไพร การนวด เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การลงนามในพันธะสัญญาเป็นองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบ สุขภาพดี โดยหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญในการเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบ รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้ใส่ใจดูแลสุขภาพภายในหน่วยงาน และการเปิดศูนย์ต้นแบบตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว(Long Term Care) จำนวน 40 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก