ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนพิการไทย จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (9th International Abilympics)

วันที่ลงข่าว: 13/05/16

วันนี้ (11 พ.ค. 59) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนพิการไทย จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (9th International Abilympics) เมื่อวันที่ 22-28 มีนาคม 2559 ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า คนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถดำรงชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป และในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้น มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งในเรื่องของทักษะฝีมือ และจำนวนแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ ส่งผลให้สามารถส่งคนพิการที่มีทักษะฝีมือที่มีคุณภาพเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (9th International Abilympics) ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22-28 มีนาคม 2559 จำนวน 12 คน นับเป็นโอกาสอันดีที่คนพิการไทยได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของคนพิการไทย และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพให้นานาประเทศได้เห็นความสามารถและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยจึงได้ส่งตัวแทนคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ใน 11 สาขา ดังนี้ 1) ถักไหมพรม 2) ถักโครเชต์ 3) ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 4) วาดภาพ 5) ออกแบบเว็บเพจ 6) ออกแบบโปสเตอร์ 7) ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับพื้นฐาน) 8) ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 9) ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 10) ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา และ 11) ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

โดยจากการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ปรากฏว่าคนพิการไทยได้รับเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ตามลำดับ ดังนี้ 1) เหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ จากนายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 2) เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่ 2.1 นายอนิรุจน์ พันธ์จบสิงห์ สาขาเครื่องปั้นดินเผา 2.2 นายบรรเจิด โชติช่วง สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2.3 นายศราวุฒ พรมภักดิ์ ออกแบบโปสเตอร์ 3) เหรียญทองแดง จำนวน 4 เหรียญ ได้แก่ 3.1 นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล สาขาถักไหมพรม 3.2 นางสาวอนุษา ดวงเกิด สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3.3 นางสาวจุฑารัตน์ เจริญสุข สาขาวาดภาพ และ 3.4 นายศตพล สุภณิดาเมธัส สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพื้นฐาน

 

“กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอขอบคุณกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มุ่งมั่นพัฒนาแรงงานคนพิการ จนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักยภาพ และขอให้คนพิการไทยทุกคนมีความมานะพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองโดยไม่ย่อท้อ และไม่นำความบกพร่องทางร่างกายมาเป็นอุปสรรค เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนพิการทั่วไป รวมไปถึงคนปกติทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมให้โอกาส เกียรติ และให้กำลังใจ แก่คนพิการทุกคนต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก