ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กกต.สงขลา เชิญชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ลงข่าว: 10/05/16

นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 นั้น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 42 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ โดยจัดให้คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ออกเสียง และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิ์ออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับสถานที่ลงทะเบียนให้องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ อ.ส.16/พกหรือทำเป็นหนังสือที่อย่างน้อยต้องระบุรายการชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา งานจัดการเลือกตั้งโทรศัพท์ 0-7433-3212 ถึง 6 ต่อ 104

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก