ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ส.คนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เรื่อง “ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” ที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เรื่อง “ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” ที่จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (25 เม.ย. 59) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนคนตาบอดเข้าร่วม

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบ รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และผู้นำองค์กรคนพิการทุกประเภท ในลักษณะ "ประชารัฐ" ทำให้สามารถผลักดันนโยบายด้านคนพิการระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ ได้แก่ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างกลไกเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ อาทิ การเสนอนโยบายปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ จากเดิม 500 บาท เป็น 800 บาท และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลสำหรับคนพิการ จาก 40,000 บาท เป็น 60,000 บาท และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้านนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนา เรื่อง “ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ถึงบทบาทของศูนย์บริการคนพิการที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด สู่การทำสิทธิให้เป็นจริงแก่ผู้นำคนตาบอดและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภายใต้บทบาทของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในส่วนของคนตาบอด สู่การเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559 และเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

สำหรับกิจกรรมของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ อาทิ ดนตรี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี เป็นต้น การประชุม ACBF : ASEAN Community Blind Forum ครั้งที่ 3 ซึ่งมีตัวแทนคนตาบอดจากกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว เมียนมา เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในส่งคม การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ การแข่งขันหมากฮอส และการประกวดตนตรีโฟล์คซอง

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว “หมึกพิมพ์ลายนูน” (Touchable Ink) ซึ่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยพัฒนาหมึกพิมพ์ธรรมดาให้มีคุณสมบัติพองตัวได้เมื่อถูกความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีความนูนเพียงพอต่อการสัมผัส เพื่อใช้พิมพ์อักษรเบรลล์บนกระดาษธรรมดา ทดแทนการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ที่มีราคาสูง ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องทดสอบบริการการพิมพ์แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นที่แรก

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก