ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ มรภ.สงขลา นำ 40 ผลงาน จัดนิทรรศการด้านศิลปกรรม ทั้งแอนนิเมชั่น เฟอร์นิเจอร์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำ 40 ผลงาน จัดนิทรรศการด้านศิลปกรรม ทั้งแอนนิเมชั่น เฟอร์นิเจอร์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการเดินหน้าถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่า

นายโชติพงษ์ บุญฤทธิ์ ประธานหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปกรรม (หลักสูตรการออกแบบ) ว่า ผลงานนักศึกษาจำนวน 40 ชิ้น ถูกนำมาจัดแสดงจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ณ อาคาร 71 หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษากล้าแสดงออก และเปิดโอกาสให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลงานออกแบบของตน ถือเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการะบวนการศึกษานอกห้องเรียน และตรวจสอบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลงานของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านนำเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษา เพื่อจะได้นำไปปรับใช้สำหรับวิชาชีพต่อไปในอนาคต

ประธานหลักสูตรการออกแบบ กล่าวว่า หลักสูตรการออกแบบมีการจัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชาเลือก ได้แก่ สาขาออกแบบสื่อ และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งสองสาขาเน้นการฝึกนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกนักศึกษาให้มีทักษะปฏิบัติงานได้จริงตามวิชาชีพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ปัจจุบันนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาออกแบบสื่อ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบแอนิเมชั่น และสื่อต่างๆ ส่วนนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเซรามิก ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีวิชาร่วมที่เน้นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบอัตลักษณ์ แบรนด์และการตลาด เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้งานในกระบวนการของสาขาวิชาชีพได้ครบถ้วนมากที่สุด เมื่อได้เรียนรู้กระบวนการแล้วสิ่งจำเป็นในลำดับต่อมาคือ การนำเสนอผลงานต่อผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบนั่นเอง

ด้าน นางสาวอมรรัตน์ บุญสว่าง อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ตัวอย่างผลงานนักศึกษาที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เช่น เตียงนอนพับได้สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ของ นายทะนงศักดิ์ ชุมวิโรจน์ สามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วย ลดอาการแผลกดทับ เสริมการใช้งานด้วยช่องสำหรับขับถ่าย มีที่วางสำหรับรับประทานอาหาร ใช้งานสะดวก เตียงเด็กพับเก็บได้ ผลงาน นายซุลกีฟล ระเหม มีที่มาจากแนวคิดว่าเด็กสามารถเล่นสนุกได้ทุกที่ การใช้ประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็ก ใช้งานได้จริงและพับเก็บได้ด้วย ประหยัดพื้นที่เพราะพับเก็บง่าย รถเข็นเก็บจาน ผลงาน นางสาวภัทรวดี ฉิมฉ่ำ จากที่เก็บจานกะละมัง พัฒนาโครงสร้างเป็นรถเข็น ซึ่งมีช่องสำหรับใส่เศษอาหาร แอนนิเมชั่นมวยไชยา ผลงาน นายชาคริช พุธร้อย ถ่ายทอดประวัติยิ่งใหญ่ของศิลปะป้องกันตัวของภาคใต้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เป็นต้น

ก่อนหน้านี้นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ มรภ.สงขลา เคยสร้างชื่อระดับประเทศด้วยการได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการออกแบบระบบการจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา ในการประกวดแผนโครงการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ สสส.

ดังนั้น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปกรรม (หลักสูตรการออกแบบ) ในครั้งนี้ จึงเป็นการประมวลความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนในห้องเรียน ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางการตลาดได้จริง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก