ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

วันนี้ (22 เม.ย.2559) เวลา 08.37 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา" อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทรงเปิด "อาคารพระราชทาน" เป็นอาคารโภชนาการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินปรับปรุงอาคาร หลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมฝ่ายโภชนาการ และทรงพบปัญหาต่างๆ เมื่อปี 2557 โดยอาคารก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2509 มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2514 จนเกิดปัญหาความแออัด และเกิดความร้อนสูงมากในพื้นที่ปฏิบัติงาน เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จึงมีพระราชดำริให้ปรับปรุงอาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ออกแบบอาคารพร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ได้มาตรฐานในการผลิตและการให้บริการอาหารให้มีสุขลักษณะ และความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล GMP in Mass Catering in Hospital ปัจจุบันผลิตและให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เฉลี่ยสูงสุดวันละ 1,600 ที่ต่อมื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรวม 45 คน

เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ การพิจารณาความก้าวหน้าในปีที่ผ่านมาของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งการพิจารณาแผนการดำเนินงานของปี 2559

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ทำหน้าที่ประสานงานในภาพรวมของโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ

ตัวอย่างของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน มีอาทิ

- โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ โดยในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก หรือผู้พิการนี้ มีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปช่วยเหลือผู้พิการหลายคนหลายประเภท ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยทำในรูปของกรณีศึกษา และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระเหมือนคนปกติมากที่สุด ปัจจุบันมีคนพิการที่เป็นกรณีศึกษาอยู่กว่า 20 คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากกรณีศึกษาเหล่านี้ สามารถนำไปใช้ในการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้พิการรายอื่นๆ ตามกลไกของรัฐต่อไป

- โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมสานต่อแนวพระราชดำริและเผยแพร่กิจกรรมที่สำเร็จด้วยดี ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ทั่วประเทศ และขยายไปยังนักศึกษาครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของครูในการใช้ไอซีที ที่จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก