ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

วันนี้ (22 เม.ย.59) เวลา 10.30 น. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวณัชชา สุขมาก ราษฎรตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทาน และครอบครัวนางสาววรัญญา นวลนิศาชล ราษฎรตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นทุนสนับสนุนการดำรงชีพ และสิ่งของพระราชทานซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ต่อจากนั้นองคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นองคมนตรีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ อุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ณ โรงเรียนเนินพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

โดยการพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการดำเนินการ เนื่องจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีต ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ราษฎรได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ที่ยังทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ทำให้ความรู้สึกห่างเหินระหว่างราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ลดน้อยลง จึงจัดให้มีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากฎีกาที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย และสำนักราชเลขาธิการทำการตรวจสอบข้อมูลนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาแก่ราษฎรนั้นๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก