ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกลที่ อำเภอนางรอง พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการรักษาฟรี

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

วันนี้ (22 เม.ย.59)นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนบ้านบุตาสุ่ม ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดนำงานในหน้าที่ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก ลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานระดับจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด การให้บริการประกอบไปด้วย การมอบรถจักรยาน การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบพันธุ์กล้าไม้ มีบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาประหยัด มีการให้บริการด้านแรงงาน และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนถึงพื้นที่

พร้อมกันนี้จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก อำเภอนางรอง และใกล้เคียง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ไปให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการสานต่อปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม และไม่สามารถรับบริการจาก สถานพยาบาลได้สะดวก ให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งมีประชาชนไปขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมประชุม ในรูปแบบการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.น้อย สัญจร เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมตามกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน ซึ่งส่วนราชการในพื้นที่ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลติก สายบ้านหนองตาไก้ – บ้านหนองถนน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง ความยาว 6,000 เมตร กว้าง 4 เมตร พร้อมป้ายเตือน บ้ายบังคับ ป้ายบอกทาง งบประมาณ 21,689,000 บาท และโครงการขุดลอกหนองตัดไม้ บ้านบุตาสุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายพิมพ์ ความกว้าง 87 เมตร ความยาว 137 เมตร ความลึก 1.50 เมตร งบประมาณ 694,400 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก