ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษศรีสะเกษ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

วันที่ลงข่าว: 18/04/16

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและขอพรจากผู้อาวุโส โดยมี นาง เกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูบุคลากรและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประจำชาติ ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันมีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กพิการได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครอง ครูและผู้มีพระคุณ ปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเหมาะสมและมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองเด็กพิการ กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ คณะครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 249 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก