ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพฐ.1สร้างศักดิ์ศรีให้คนพิการ อบรมแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

วันที่ลงข่าว: 08/04/16

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1เปิดเผยถึงการจัดอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพคนพิการก่อนเข้าสู่การทำงาน ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1ว่า โครงการนี้ เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่า “คนพิการ” ต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด และผู้คัดกรองต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จากวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 50 คนโดยมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิ อาทิ นางอำไพพิศบุนนาค หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายโอภาส ศรีฉันทะมิตรผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวมาลิน แตงตาด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการซึ่งครูผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เจตคติในการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน, เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ, การฝึกปฏิบัติ การใช้แบบคัดกรอง สพฐ., ฝึกปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษด้วยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

 

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ เตรียมพร้อมด้านอาชีพคนพิการก่อนเข้าสู่การทำงาน การเตรียมความพร้อมคนพิการด้านทักษะชีวิตและทักษะสังคม รวมถึงการวางแผนและสรุปแผนการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนและกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพคนพิการก่อนเข้าสู่การทำงาน ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีงานทำให้แก่คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคม ลดปัญหาการว่างงานของคนพิการ ทำให้คนพิการมีงานทำอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งผู้ผ่านการอบรมทุกคนได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้คัดกรองทางการศึกษาด้วย

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก