ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. เร่งขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทำอย่างต่อเนื่องจัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

วันที่ลงข่าว: 08/04/16

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พร้อมกล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ การจัดสวัสดิการ รวมถึงการจัดหาอาชีพให้แก่คนพิการ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คนต่อคนพิการ 1 คน ตามมาตรา 33 และมาตรา 35

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ เพื่อวิเคราะห์และหาทางออกเชิงสร้างสรรค์ในการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกรมต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐ ได้จ้างงานคนพิการเข้าทำงาน 1,711 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.54 เท่านั้น ขณะที่สถานประกอบการเอกชนได้รับคนพิการเข้าทำงานแล้วกว่า 55,000 คน หรือร้อยละ 90.44 โดยภายในปี 2561 ต้องการจ้างงานคนพิการให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดโดยให้รายงานผลการปฏิบัติหรือนำเสนอแผนการดำเนินงานทุก 1 ปี และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก