ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองเลขา กอศ.เปิดเผยผลวิจัย ผู้พิการสามารถเรียนสายอาชีพได้เป็นอย่างดี

วันที่ลงข่าว: 01/04/16

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยผลวิจัย ผู้พิการสามารถเรียนสายอาชีพได้อย่างดี และเตรียมต่อยอดพัฒนาหลักสูตรต่อไป

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เด็กออทิสติก และบกพร่องทางการเรียนรู้ สติปัญญา และพฤติกรรมหรืออารมณ์ เรียนสายอาชีพ ในวิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.) ซึ่งได้เริ่มนำร่อง 6 แห่ง โดยการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม เช่น ปรับหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้ยืดหยุ่น พัฒนาครูให้เข้าใจเทคนิควิธีการสอนและการจัดการพฤติกรรม รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กระทั่งครบ 1 ปี ผลวิจัยได้สรุปว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ สามารถเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เหมือนเด็กปกติได้อย่างดี สอศ.จึงเตรียมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้พิการเป็นพลังพัฒนาประเทศ มีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเดิมๆ คือเรียนจบขั้นพื้นฐานแล้ว ต้องกลับไปอยู่บ้านให้ครอบครัวดูแลเหมือนเดิมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ผลวิจัยนี้นอกจากเป็นข่าวดีรับวันออทิสติกโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เม.ย.ของทุกปีแล้ว ยังเป็นข่าวดีของสถานประกอบการที่ต้องการบุคลากรกลุ่มนี้เข้าไปทำงานด้วย เพราะนอกจากจะได้กำลังคนตรงต่อความต้องการ ไม่ต่างจากกำลังคนปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีอากรตามกฎหมาย รวมทั้งช่วยให้เขาเหล่านี้ไม่ต้องเป็นภาระสังคมอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก