ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครสร้างบ้านอุ่นไอดิน กลิ่นไอรัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน

วันที่ลงข่าว: 31/03/16

วันนี้ (30 มี.ค.59) เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้าง บ้านอุ่นไอดิน กลิ่นไอรัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความอบอุ่น เติมเต็มความรัก ความร่วมมือกันในครอบครัว และยังเป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจะนำไปสู่การรู้จักใช้และการจัดการอย่างชาญฉลาด รอบคอบ ด้วยการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จะเน้นการมีส่วนร่วมของคุณครูกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการของนักเรียน การร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงดู เพื่อช่วยเหลือนักเรียนพิเศษให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ บ้านอุ่นไอดิน กลิ่นไอรัก ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยกระบวนการธรรมชาติบำบัด เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นห้องกระตุ้นพัฒนาการและเรียนรู้ระบบสัมผัสทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม พฤติกรรม และประสาทความรู้สึก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการสำหรับนักเรียน และเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดีขึ้น

สำหรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดให้บริการทางการศึกษาในลักษณะศูนย์ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ปัจจุบันมีนักเรียนพิการรักบริการทางการศึกษา จำนวน 155 คน เป็นนักเรียนรับบริการที่ศูนย์ฯ จำนวน 92 คน นักเรียนรับบริการตามบ้าน จำนวน 63 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก