ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ต้นแบบเรียนร่วมเด็กพิเศษ เด็กปกติหวังให้เด็กใฝ่รู้ เป็นคนดี

วันที่ลงข่าว: 31/03/16

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาการ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ปณิธานมุ่งมั่น ทดแทนคุณแผ่นดินโดยการสอนเด็กให้เป็นคนดี ดำรงตน ดำรงชีพ เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ เด็กปกติ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดำริเด็กไทยแก้มใส ดึงชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกอาชีพ แก้ปัญหาสังคม สร้างอาชีพให้กับเด็กเมื่อเรียนจบ

นางพรทิพย์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ได้เปิดเผยว่า โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม Inclusive School มีการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 296 คน มีนักเรียนเรียนร่วมพิการทางการศึกษา 69 คน คือเด็กออทิสติก พิการซ้ำซ้อน สติปัญญา และบกพร่องทางการศึกษา เมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคนได้เรียนหนังสือการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมพัฒนาเด็กในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้าร่วมด้วย ช่วยกัน มีการจัดการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เด็กไทยแก้มใส เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน หรือเด็กพิการทางการศึกษาได้พัฒนาเป็นบุคคลที่มีสติ ใฝ่รู้ พัฒนาตามศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้รับการยอมรับจากสังคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาการ กล่าวอีกว่า ปัญหาของโรงเรียนคือปัญหาเด็กวัยเสี่ยง ท้องวัยใส ปัญหายาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้ระดมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาทั้งครูแดร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน สภ.ดอนจาน สถานีอนามัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาศักยภาพของเด็กเหล่านี้ เช่น การฝึกทักษะวิชาชีพ เมื่อจบออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ เช่น ช่างเสริมสวย ช่างปูนปั้น การเย็บมาลัย พานบายศรี แม้กระทั่งการฝึกสมาธิให้กับเด็กด้วยการฝึกร้องสรภัญญะ ซึ่งประสบผลสำเร็จ ปัญหาต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงจนหมดไป เมื่อมีการดึงชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประสานเข้ากับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนมีผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะ วิชาการ วิชาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน “การได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สิ่งหนึ่งในการทำงานที่ประสบผลสำเร็จด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น ด้วยคำที่ว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูทุกคน คือข้าราชการ ข้ารองบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องมีความตระหนักและต้องทดแทนคุณแผ่นดินโดยการสอนเด็กให้เป็นคนดี สามารถประกอบดำรงตน ดำรงคน และดำรงชีพ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมความสุข อบอุ่น”

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก