ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม. เปิดการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ เรื่อง “การพัฒนาด้านมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 31/03/16

วันนี้ (30 มี.ค. 59) เวลา 14.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ เรื่อง“การพัฒนาด้านมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วยผู้แทนคนพิการจาก 77 จังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเรสซิเดนท์ ชั้น 1 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า การจัดสมัชชาคนพิการแห่งชาติสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และเป็นการดำเนินงานร่วมกันที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้คนพิการรู้ถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าให้แก่คนพิการ องค์กร และภาคีเครือข่ายคนพิการ ชุมชน และสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ จากผู้แทนคนพิการทั่วประเทศ การมีส่วนร่วมของคนพิการในการส่งเสริมและพัฒนารวมถึงการขจัดอุปสรรคต่างๆ ของคนพิการ และแนวทางการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมอยู่ร่วมกันอย่างความสุข และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการมีมาตรฐานในการจัดการโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบชัดเจน เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการที่มีความยั่งยืน และพัฒนาองค์กรด้านคนพิการเพิ่มศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้องค์กรคนพิการในเครือข่ายเข้าสู่มาตรฐานองค์กร แสดงความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายสามารถเป็นที่ยอมรับกับสังคม และสามารถเป็นศูนย์บริการด้านคนพิการต่อไป

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดมาตรฐานให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ และกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการสำหรับการจัดทำมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้องค์กรด้านคนพิการมีโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน มีกลไกในการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการมีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งสามารถส่งเสริมศักยภาพตลอดจนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการร่วมกันได้อย่างบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ด้านการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการ มี 2 ประเภท คือ 1) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 2) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด และให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ตามประเภท รวมทั้งการให้คำปรึกษา ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์ เรียกร้องให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ และให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน อาทิ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการ หรือ ผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ตามความจำเป็น

 

“อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ ตนขอชื่นชมสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและโครงการต่างๆ เพื่อคนพิการ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่พร้อมจะผลักดันการส่งเสริมและพัฒนาให้คนพิการทั้งประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก