ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม. เป็นประธานปิด “งานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” พร้อมรับข้อเสนอมติจากสมัชชาคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/03/16

ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมจำนวน ๕๕๐ คน

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ทั้ง ๓ ประเด็น ตามข้อเสนอของที่ประชุมสมัชชาคนพิการระดับชาติ ทั้ง ๓ ประการ ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ประเด็นที่ ๒ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ และประเด็นที่ ๓ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และรวบรวมข้อเสนอเพื่อจัดทำเป็นเป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ต่อไป

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรูปแบบการจัดงานฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถานำเรื่อง "พลัง คนพิการพลังของการปฏิรูป" โดย นายมณเทียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การอภิปรายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนสมัชชาคนพิการระดับชาติสู่การปฏิบัติ" การหาข้อฉันทามติสมัชชาคนพิการระดับชาติ และการยื่นข้อเสนอสมัชชาคนพิการระดับชาติ

 

"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาคนพิการระดับชาติไปสู่การปฏิบัติในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของคนพิการและทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มาของข่าว ThaiPR.net
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก