ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่หนังสืออาเซียน 2 เล่ม

วันที่ลงข่าว: 30/03/16

เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2559  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุม “อนาคตของประชาคมอาเซียนของเราในปี 2558 สู่ปี 2568” เนื่องในโอกาสที่เปิดตัวหนังสือ Positioning the ASEAN Community in an Emerging Asia: Thai Perspectives  ซึ่งรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอนาคตของประชาคมอาเซียน จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนของไทย 4 ท่าน ได้แก่

 

1) นายกวี จงกิจถาวร อดีตผู้ช่วยพิเศษของเลขาธิการอาเซียน

 

2) ดร. เติมศักดิ์ เฉลิมพลานุภาพ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองและความมั่นคงสำนักเลขาธิการอาเซียน

 

3) ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียน

 

4) นายอภิชัย สัณห์จินดา อดีตผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน

 

รวมทั้งแนะนำหนังสืออีกเล่มคือ ASEAN 2025: Forging Ahead Together ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน ระยะ 10 ปี (2559-2568) พร้อมคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ

 

การประชุมครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างมากจากทุกภาคส่วน อาทิ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ภาคประชาสังคม คณะทูตานุทูต สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักวิชาการ และสื่อมวลชนนอกจากนี้ เอกอัครราชทูต และผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย

 

ผู้ที่ต้องการขอรับหนังสือทั้ง 2 เล่มข้างต้น โปรดติดต่อได้ที่ โทร. 02 203 5000 ต่อ 14384 หรือสามารถดาวโหลดไฟล์ PDF  ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

 

Positioning the ASEAN Community in an Emerging Asia: Thai Perspectives

 

http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20160204-12...

 

ASEAN 2025: Forging Ahead Together พร้อมคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ

 

http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20160203-16...

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก