ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โฆษก พม. เผยคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศ ภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทย ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ลงข่าว: 30/03/16

วันนี้ (๒๙ มี.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯนางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ปลัด พม.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รองหัวหน้าคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวม ๖ กระทรวงจำนวน ๒๖ คน จะเดินทางไปเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

นางเสาวนีย์ กล่าวว่า การนำเสนอรายงานประเทศครั้งนี้ จะมีการกล่าวถ้อยแถลงเพื่อรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน และผลงานสำคัญในทุกมิติ โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงาน อาทิ การเตรียมการเข้าเป็นภาคีต่อพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและการเห็นชอบในหลักการการลงนามในสนธิสัญญามาราเคซ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งตีพิมพ์ที่มีการโฆษณาแล้ว สำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการที่สามารถเข้าถึงสิ่งตีพิมพ์ได้ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind , Visually Impaired , or Otherwise Print Disabled)

 

นางเสาวนีย์ กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนไทยจะได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณารายงานของประเทศเซอร์เบีย จากนั้นจะมีการประชุมเตรียมการสำหรับการนำเสนอรายงานประเทศของไทยอีกครั้งก่อนนำเสนอจริงในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดย ปลัด พม. จะได้นำเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงรวมทั้งการประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อีกด้วย

 

"ทั้งนี้ การเข้าร่วมนำเสนอรายงานประเทศฯ ต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ในครั้งนี้ นับว่าประเทศไทยได้แสดงให้คณะกรรมการฯ เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในทุกรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดอีกทั้งจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป" นางเสาวนีย์ กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มาของข่าว http://www.ryt9.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก