ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ลงข่าว: 17/03/16

คณะรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศภาคีเครือข่าย (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) เจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศ ครั้งที่ 13 วางแผนและกำหนดนโยบายด้านความร่วมมือในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนักในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภูมิภาคอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Ministers Responsible for Information : AMRI) เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดลาปู-ลาปู เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาด้านสารสนเทศร่วมกัน ให้ประชาชนในภูมิภาคตระหนักในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะร่วมพิจารณาทบทวนข้อสรุปจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสารนิเทศ ครั้งที่ 14 (14th Senior Officials Meeting Responsible for Information) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสนเทศอาเซียน – ประเทศคู่เจรจาบวกสาม ครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาดำเนินงานด้านสารสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2017 นี้

ในส่วนของประเทศไทย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้นำคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก