ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวแอพลิเคชั่น Echo English มุ่งหวังกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย

วันที่ลงข่าว: 10/03/16

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ได้นำเสนอแอพลิเคชั่น Echo English ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาคเอกชนในโครงการสานพลังประชารัฐจัดทำขึ้น โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป นักเรียน-นักศึกษา อาชีพเฉพาะทาง และข้าราชการ เพื่อต้องการให้คนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยขณะนี้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจัดทำในส่วนของประชาชนเสร็จแล้วมีทั้งหมด 30 บทเรียนและภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะเติมเนื้อหาให้ครบ 200 บทเรียน โดยมีทั้งการฝึกพูด อ่าน และเขียน พร้อมทั้งให้คะแนนการทดสอบไปในตัวด้วย ส่วนของนักเรียน-นักศึกษา ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการนำร่องใน 6 แห่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปีการศึกษา 2559 จะขยายให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ส่วนกลุ่มอาชีพเฉพาะทางและข้าราชการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับผิดชอบรวบรวมคำศัพท์จากทุกหน่วยงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้คาดหวังว่า การสร้างแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้นำไปใช้อย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าจะทำให้คนไทยตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วในระบบแอนดรอย์ ส่วนระบบไอโอเอส จะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีภายในสิ้นเดือนนี้เช่นกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก