ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะรอบด้านมากขึ้น

วันที่ลงข่าว: 25/01/16

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะรอบด้านมากขึ้น ให้แรงงานของประเทศ มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาแรงงานของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ และนโยบาย 11 ด้าน โดยจะเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไทยให้มีทักษะฝีมือ รอบด้านสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม และสามารถลดการสูญเสียในวงจรการผลิตลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันจะเน้นการพัฒนาแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 1 แสนคน โดยผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิโครงการด้านฝึกอบรมภาษา งานส่งเสริมบริการและการท่องเที่ยว

ส่วนนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย 15,000 คน และได้เตรียมจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากแห่งที่ 2 (แม่สอด) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้วแห่งที่สอง (อรัญประเทศ)

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรสันติวิธีควบคู่กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายรวมกว่า 65,000 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก