ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำร่างโรดแมปปฏิรูปวัฒนธรรม 20 ปี ตั้งเป้าขับเคลื่อนใช้งานวัฒนธรรมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 14/01/16

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านวัฒนธรรมตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ภายใต้รากฐานการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนระยะเวลา 20 ปีเบื้องต้นแล้ว แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2560) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนด้านคุณธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2570) พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2579) ส่งเสริมไทยเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมอาเซียน โดยที่ประชุมได้มีมิติให้คณะกรรมการ และหน่วยงานในสังกัดนำร่างโรดแมปการปฏิรูปทั้ง 3 ระยะกลับไปพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนนำมาสรุปแผนการดำเนินงานโดยละเอียดอีกครั้งในที่ประชุมครั้งต่อไป

สำหรับร่างโรดแมปดังกล่าว กำหนดเป้าหมายให้สังคมไทยมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างรายได้และความมั่นคงให้ประเทศจากการต่อยอดมรดกและภูมิปัญญาไทยให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ตั้งเป้าสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจจากฐานวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 นอกจากนี้ การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษา ซึ่งแผนระยะแรกจะดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรอส่งต่อรัฐบาลชุดต่อไปภายในปี 2560

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก