ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปี59สพฐ.ประกาศเป็นปีดูแลเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 23/12/15

„สศศ.ยอมรับดูแลเด็กพิการไม่ทั่วถึง เตรียมประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการดูแลเด็กพิการ ร่วมมือเครือข่ายและหลายหน่วยงานช่วยกันดูแลเตรียมความพร้อมเด็กพิการตั้งแต่แรกเริ่มจนส่งเข้าโรงเรียนเฉพาะความพิการ“

 

„นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) เปิดเผยว่า ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ได้มอบให้ สศศ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เป็นหน่วยงานหลักดูแลจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค ซึ่งสศศ.ได้จัดให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษในระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อดูแลเด็กพิการเป็นการเฉพาะแล้วแต่ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ยังมีเด็กพิการที่เข้าไม่ถึงการศึกษาอีกมากโดยเฉพาะในระดับตำบลและหมู่บ้านดังนั้นในปี 2559 สพฐ.จะประกาศเป็นปีแห่งความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพเสมอภาค และทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ ผอ.สศศ.กล่าวต่อไปว่า การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจะประสบผลสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบรองเพื่อร่วมกันจัดให้บริการตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ช่วยเหลือบำบัด ฟื้นฟู และเตรียมความพร้อมในการส่งต่อเด็กเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ “การดำเนินการเรื่องนี้หัวใจสำคัญ คือ ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ซึ่งสศศ.จะเสนอร่างกำหนดสายงานนักสหวิชาชีพ สังกัด สศศ.ให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)พิจารณาเพื่อให้มีนักสหวิชาชีพมาให้บริการอย่างครบถ้วนตามความต้องการจำเป็นของเด็กแต่ละคนเช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด เป็นต้น”นายอำนาจกล่าวและว่าศธ.จำเป็นต้องมีบุคลากรเหล่านี้มาทำหน้าที่ให้บริการในระบบการศึกษา ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 มาตรา 38 หมวด3 โดยนักสหวิชาชีพอาจอยู่ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น หรือ ครูสายสนับสนุนการสอนได้ ซึ่งเชื่อว่าหากเราดูแลนักสหวิชาชีพให้นี้มีความก้าวหน้าได้จะส่งผลให้เด็กพิการจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเช่นกัน.“

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก