ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัทวิทยุการบินฯศูนย์ฯภูเก็ตมอบทุนการศึกษาเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 21/12/15

19 ธ.ค.58 นายวิชัย เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย แก่เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต), นางวนิดา สุบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต, นายไพรัตน์ ทับชุม ปลัดอาวุโส อำเภอกะทู้, นายเจริญ พรหมฤทธิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต, พนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต, คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ให้เกียรติร่วมงาน อย่างคับคั่ง โดยมีการแสดง จากนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล และ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สร้างความประทับใจให้กับ ผู้เข้าร่วมงาน

 

นายสมศักดิ์ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า มูลนิธิน่านฟ้าไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกับกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการในระดับประถมศึกษาที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะเราเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพในการพัฒนา เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระของสังคม และส่วนหนึ่งอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ

อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ในปีนี้เป็นปีที่สิบ ที่มูลนิธิน่านฟ้าไทย ขยายโอกาส การมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการทั่วประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับคณะทำงานของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 195 ทุน แบ่งเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) จำนวน 105 ทุน และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคฯ จำนวน 8 ศูนย์ และศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน 90 ทุน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในส่วนศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วย ผู้พิการทางสติปัญญา จำนวน 7 คน ผู้พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ จำนวน 2 คน ผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 1 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000 บาท

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก