ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แรงงานเปิดช่องด่วนรับ ๘ วิชาชีพอาเซียนทำงานในไทย

วันที่ลงข่าว: 09/12/15

แรงงานไทยเปิดช่องพิเศษรับ ๘ วิชาชีพเอ็มอาร์เอขอใบอนุญาตทำงาน เริ่มมกราคม ๒๕๕๙

 

นายอารักษ์ พรหมมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรม ฯ เตรียมเปิดช่องทางพิเศษสำหรับออกใบอนุญาตทำงาน ให้แก่แรงงานวิชาชีพในกลุ่มอาเซียน หรือ ASEAN Lane ขึ้น เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี  ๗ วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปนิก วิศวกร นักบัญชี นักสำรวจ และ ๑ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพท่องเที่ยว ๖ แผนก ๓๒ สาขา ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) ที่จะเริ่มต้นขึ้นในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้

 

นายอารักษ์กล่าวว่า กรมมีภารกิจเกี่ยวข้องกับอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต จึงต้องจัดให้มีช่องทางพิเศษ ASEAN Lane ซึ่งจะช่วยให้ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการออกใบอนุญาตทำงาน ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติคบถ้วนตามเอ็มอาร์เอในเวลาราชการ ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

 

ข้อมูลของแต่ละสภาวิชาชีพในไทยพบว่า มีบางวิชาชีพเริ่มเปิดให้บุคลากรเข้ายื่นคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนในระดับอาเซียนแล้ว ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร และกลุ่มท่องเที่ยว ขณะที่วิชาชีพนักสำรวจยังไม่น่าจะเปิดเคลื่อนย้ายเสรีได้ในสิ้นปี ๒๕๕๘ เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ภายในสิ้นปีนี้จึงน่าจะเริ่มเปิดเคลื่อนย้ายได้เพียง ๖ วิชาชีพ และ ๑ กลุ่มวิชาชีพเท่านั้น

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก