ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนและญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ลงข่าว: 23/11/15

ไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนและญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นความเชื่อมโยงเป็นกุญแจของความเจริญในภูมิภาค

ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมเดินทางไปรายงานภารกิจนายกรัฐมนตรี รายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้นำชาติอาเซียน และนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้นำอาเซียนและญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย โดยไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่งคั่ง และคุณภาพชีวิต พร้อมชื่นชมบทบาทของญี่ปุ่น ในการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และหวังว่านักธุรกิจญี่ปุ่นจะขยายการค้าและเพิ่มการลงทุนในอาเซียน ผ่านข้อริเริ่มและโครงการใหม่ๆ

พร้อมกันนี้ สนับสนุนให้อาเซียนและญี่ปุ่นเร่งรัดการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น ให้บรรลุผลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนให้มีการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยวทางทะเล ความร่วมมือในการลงทุน และการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมย่อยในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มการจ้างงาน ลดปัญหาอาชญากรรม

นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสำรองพลังงาน และอุตสาหกรรมอาหาร ขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิภาค และยินดีที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และหวังว่าญี่ปุ่นจะมีบทบาทมากขึ้น จากการเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปีหน้า

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่า ไทยเห็นพ้องถึงความสำคัญของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนต่างๆ และยินดีสนับสนุนบทบาทนำของญี่ปุ่น ในการให้ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้พิการ พร้อมชื่นชมการจัดตั้งกองทุนอาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มบทบาทของสตรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก