ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงศึกษาพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 05/11/15

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการลงพื้นที่ภาคใต้ว่า เป็นการรับฟังรายงานผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นรายจังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาในด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดเอกภาพ สามารถเข้าถึงปัญหาของแต่ละจังหวัด และนำมาดำเนินการพัฒนา เพราะขณะนี้ยังพบว่าเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการศึกษาระดับสูง จึงควรเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ พร้อมสนับสนุนให้เด็กเก่ง ๆ ในพื้นที่ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจังทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว โรงเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ

 

รมช.ศึกษาฯ กล่าวด้วยว่า จะเน้นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การดูแลนักเรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาส พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ และไม่ครบชั้น และส่งเสริมการเรียนเพื่อเสริมสร้างสันติสุข บูรณาการการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน นอกจากนี้จะมีการเสริมให้มีการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเน้นการเรียนการสอนภาษาไทย การพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคลากรเพื่อสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมการกีฬาในสถานศึกษา การรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งฝึกอบรมให้รู้จักการป้องกันตัวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญจะ มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก