ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี

วันที่ลงข่าว: 29/09/15

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียนให้แก่ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2558 เพื่อให้นักเรียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันนี้ (28 กันยายน 2558) ที่ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบแก่นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 580 คน

นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เปิดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียน 607 คน มีบุคลากร 78 คน เป็นข้าราชการครู 16 คน ครูอัตราจ้าง 34 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 คน วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 7 คน พนักงานจ้าง 15 คน นักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เด็กกำพร้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ นักเรียนมีทั้งอยู่ประจำ และไปกลับ ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ทำให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามาด้วยดีตลอดมา ปัจจุบันมีนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน (ม.6) 3 รุ่น ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ส่วนที่ไม่ได้ศึกษาต่อได้ออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ การเรียนการสอนของโรงเรียน ได้ประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งการได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติดี และสนองพระราชประสงค์ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก