ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

วันที่ลงข่าว: 29/09/15

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดส่งให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี เพื่อมอบแก่นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 580 คน โดยมีกรรมการมูลนิธิ แขกผู้มีเกียรติ และครูอาจารย์เข้าร่วมในพิธี

นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เปิดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 โดยนักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เด็กกำพร้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งนักเรียนมีทั้งอยู่ประจำและไปกลับ ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ทำให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามาด้วยดีตลอดมา ซึ่งการได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติดี และสนองพระราชประสงค์ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป ปัจจุบันโรงเรียนนักเรียน 607 คน มีบุคลากร จำนวน 78 คน เป็นข้าราชการครู 16 คน ครูอัตราจ้าง 34 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 คน วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 7 คน พนักงานจ้าง 15 คน โดยมีนายนิพนธ์ นิกาจิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือ ชั้น ม.6 ไปแล้ว 3 รุ่น ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ส่วนที่ไม่ได้ศึกษาต่อก็ได้ออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ การเรียนการสอนของโรงเรียน ได้ประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก