ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สาธารณสุขเปิด รพ. แผนไทยแห่งแรกรองรับศูนย์กลางการแพทย์และเออีซี

วันที่ลงข่าว: 01/09/15

สธ.เปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยตรงแห่งแรกในประเทศ ใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพร อบ นวด ประคบ ฝังเข็ม มีคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง อัมพาต รองรับนโยบายเมดิคัลฮับและอาเซียน เล็งเพิ่มตำรับยาสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติในปีหน้าอีก ๑๐ รายการ เช่น ตำรับรักษามะเร็ง รักษาโรคนอนหลับยาก

 

โรงพยาบาล (รพ.) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) และพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทย ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงวิชาการด้านสรรพคุณที่ใช้ผลิตยาไทยกว่า ๑,๐๐๐ รายการ อยู่ในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งอยู่ที่ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่ารพ.แห่งนี้เป็น รพ.ระดับปฐมภูมิแห่งแรกในประเทศที่ให้บริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรง และจะใช้เป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกต้นแบบตามมาตรฐานสากล ขยายผลไปทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนทั้งในและต่างประเทศ รองรับนโยบายเมดิคัลฮับ (Medical Hub) และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รัฐบาลไทยมีนโยบายบูรณาการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างครบวงจร ในปี ๒๕๕๘ นี้ มี รพ.ในสังกัดที่เปิดให้บริการตรวจรักษาผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และแพทย์ปัจจุบัน รวม ๑๖ แห่ง ในจำนวนนี้เป็น รพ.ศูนย์/ทั่วไป ๔ แห่ง ได้แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และ รพ.พระปกเกล้า ที่เหลือเป็น รพ.ชุมชน ในปี ๒๕๕๙ มีนโยบายจะเพิ่มอีก ๖ แห่ง เช่น ที่ จ.ยะลา ปัตตานี สระบุรี ขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้จะเพิ่มยาสมุนไพรที่มีผลการวิจัยและผ่านจีเอ็มพีแล้วเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก ๑๐ รายการ จากเดิมที่มีแล้ว ๗๒ รายการ เช่น ตำรับรักษาโรคมะเร็ง ตำรับรักษาโรคนอนไม่หลับ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียง คาดว่าจะประกาศใช้ในกลางปีหน้า ทั้งนี้ ยาสมุนไพรไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติบางตัวใช้ได้ผลดีมาก เช่น ยาธาตุอบเชย ใช้ขับลม และยามะขามแขก รักษาอาการท้องผูก ขณะนี้สามารถนำมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้แล้ว ซึ่งมูลค่าการใช้ยาประเภทนี้ปีละ ๒๐-๓๐ ล้านบาท

ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.การแพทย์แผนไทยฯ ยศเส ขนาด ๑๓ เตียง มีบุคลากรสาขาแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก ๘๐ คน มีแพทย์แผนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา ๑ คน ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวด อบ ประคบ ฝังเข็ม และยาสมุนไพร ๗๒ รายการ เบิกค่ารักษาได้ทุกสิทธิ์ มีคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง อัมพาต อัมพฤกษ์ เป็นต้น มีห้องตรวจโรค ๖ ห้อง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๑๐๐ ราย บริการฝังเข็ม นวดประคบวันละ ๖๐-๗๐ ราย ในปี ๒๕๖๐ จะเพิ่มเป็น ๓๐ เตียง

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก