ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"บิ๊กตู่"จี้ ศธ.สร้างคนรองรับ"เออีซี" เผย มีคนอ่าน-เขียนไม่ออก ทำให้ไม่เข้าใจ รบ.

วันที่ลงข่าว: 27/08/15

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาถกฐาตอนหนึ่ง เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา สร้างอนาคตประเทศไทย" ในการเสวนาเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต" จัดโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญในระดับต้นๆ ในการปฏิรูปประเทศ เพราะเป็นรากฐานของทุกอย่างที่จะทำให้เราก้าวข้ามกับดักของตัวเองและคนที่ไม่ประสงค์ดี ทั้งยังช่วยสร้างคนให้รู้จักตัวเอง มีจิตสำนึก ไม่ดูถูกคน ดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี เราต้องสร้างพลเมืองที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ 

 

สำหรับการปฏิรูปการศึกษา ประการสำคัญคือ ต้องสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของประเทศ เตรียมคนให้เพียงพอต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่ใช่เน้นในสายสังคม ซึ่งผลิตจนล้น จบมาแล้วตกงานถึง 60% และงบประมาณส่วนใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถูกใช้ไปกับงบบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีคนออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมาก ถือเป็นความสูญเสีย ดังนั้นจึงควรต้องมีระบบดูแลในชีวิตประจำวัน เช่น ในแต่ละบริษัทจะต้องเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้มากขึ้น อาทิ เพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า หลายเรื่องที่ สปช.เสนอและตนอยากเน้นบางเรื่องเพื่อให้เข้าใจตรงกัน คือการขับเคลื่อนการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาที่ทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิผลต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งในและนอกระบบ รวมถึงในอนาคตต้องดูแลแรงงานที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วย ทั้งการศึกษาและระบบสาธารณสุข โดยบางเรื่องอาจศึกษาจากต่างประเทศ อะไรที่ดีก็ควรนำมาประยุกต์ใช้ ประการที่สอง การปฏิรูปการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์เสมอไป ไม่ใช่ให้นักเรียน นักศึกษาเรียนตามหลักสูตร แค่สอบผ่าน มุ่งเน้นปริญญาเท่านั้น ต้องสร้างให้เป็นคนใฝ่รู้ คิด วิเคราะห์เป็น เป็นคนดีและมีคุณธรรม การศึกษาต้องทำคนให้เป็นคน รวมถึงไม่ให้เด็กเรียนมากเกินไป ลดชั่วโมงเรียนลงให้เหมาะสม ประการที่สาม ทำอย่างไรให้สามารถใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เชื่อมโยงกันระบบไอซีที ไม่ใช่แค่ดาวเทียมซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลเท่านั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ศธ.ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ใช้ดาวเทียมอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่มส่วนที่ขาด อาทิ ให้ติวเตอร์ที่เก่งๆ ทำซีดีแจกไปยังผู้เรียน รวมถึงต้องสอนให้เขามีวิจารณญาณที่ดีในการเสพสื่อผ่านโซเชียลมีเดีย

 

"หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุก ไม่ใช่เรียนมาก ประเทศไทยใช้เวลาเรียนมากที่สุดในประเทศอาเซียน เด็กฉลาดเรียน แต่ไม่ฉลาดรู้ ดังนั้นต้องสอนให้เด็กคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ หลายประเทศที่พัฒนาแล้วใช้การศึกษาในการก้าวข้ามความเป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้ระดับปานกลาง วันนี้ประเทศไทยมีประชาชนที่รายได้ต่ำถึง 40% ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ยังมีคนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้เขาไม่เข้าใจรัฐบาล ผมพยายามพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความเท่าเทียม และคงต้องมีการตั้งซูเปอร์บอร์ดการศึกษา คงมาดูกัน ฝากให้รัฐมนตรี ศธ.ช่วยดูด้วย เพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง" นายกรัฐมนตรีกล่าว

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก