ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดเพชรบุรีจัดโครงการช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัย

วันที่ลงข่าว: 24/08/15

วันนี้ (21 ส.ค.2558) เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ช่วยเหลือสร้างและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558” นำโดยนางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยนายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอชะอำ องค์การบริหารส่วนตำบล และเหล่ากาชาด ณ พื้นที่อำเภอชะอำ

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านจำนวน 4 ราย ครัวเรือนแรก นางสาวทานิบ พันษา 240 หมู่1 ต.ห้วยทรายเหนือ ครัวเรือนที่สอง นายบุญส่ง แสงทอง 39/1 หมู่2 ต.สามพระยา ครัวเรือนที่สาม นายโปรด จักรพัน 5 หมู่5 ต.บางเก่า และครัวเรือนสุดท้าย นายบรรจง พันตัน 85/1 หมู่5 ต.หนองศาลา ซึ่งโครงการนี้จัดทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ด้านการดำรงชีวิตและที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ต่อสู้ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเกื้อกูล อันนำไปสู่การสร้างความรัก ความสามัคคีต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก