ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกิจกรรมแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวฯ ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ลงข่าว: 24/08/15

วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2558 ) เวลา 14.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะสื่อมวลชนได้เดินทางมาทำกิจกรรมฐานที่ 2 ในกิจกรรมแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวและสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ภายใต้ Theme “สื่อ – สค. ครอบครัวเดียวกัน” ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาคม เพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558 จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่องานด้านสตรีและครอบครัว พร้อมเข้าถึงปัญหาแต่ละพื้นที่ อาทิ ปัญหาการเลื่อมล้ำทางเพศ ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยจัดระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

สำหรับกิจกรรมในฐานที่ 2 ในวันนี้ นางสายใจ วิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่มีความโดดเด่น เช่น ผลการดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว /การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และการขับเคลื่อนงานของสภาตำบล พร้อมทั้งมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับนโยบายการทำงานในด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี และด้านความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนเขาสามยอด และผู้แทนองค์กรสตรี ต่อจากนั้น อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะสื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมการออกร้านโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / ร้านการนำเสนอตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงโดยเน้นการบริหารจัดการภายในตำบลตนเองให้มีความเข้มแข็งไร้ความรุนแรง /ร้านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสามารถนำโครงการต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผ่านการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อนำไปบรรจุในเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขาสามยอด /ร้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /ร้านคนพิการ และร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดลพบุรี

 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง “ฮูล่าฮูปไม้ไผ่ลดโลกร้อน” จากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและคณะสื่อมวลชน อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก