ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดอบรมผู้ดูแล " Care Giver " จังหวัดตรัง ตามโครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 12

วันที่ลงข่าว: 19/08/15

นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ปัญหาท้าทายระบบสุขภาพของประเทศไทยที่สำคัญประการหนึ่งคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อคนยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้น และโรคของผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งต้องการการดูแลใกล้ชิดระยะยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงจัดการอบรมผู้ดูแล " Care Giver " จังหวัดตรัง ตามโครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 12 ขึ้น ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายทีมหมอครอบครัวเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ติดบ้าน ติดเตียง ที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือทางด้านสังคม ซึ่งภายหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะไปดำเนินการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของตนเอง รวมถึงจะสามารถไปพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care Giver: CG) เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ต้องได้รับการดูแลแบบระยะยาวทั่วทุกชุมชนของจังหวัดตรัง ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก