ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"บิ๊กอู๋" มอบโล่ครูอาสาต้นแบบผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 15/07/15

 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบโล่คนพิการต้นแบบและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม

 

 พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้หลายหน่วยงาน รวมถึงครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมสร้างเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการ ทำให้สังคมเห็นว่าคนพิการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน การมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบให้แก่นายเชาวลิต สาดสมัย อายุ 37 ปี ครูอาสาซึ่งมีความพิการ เริ่มทำงานเป็นครูอาสา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 9 ปี โดยปฏิบัติงานในศูนย์สร้างโอกาสเด็ก ดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คนพิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือเคสเร่งด่วน โดยประสานกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1300 มาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นแบบอย่างของคนพิการต้นแบบ ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก