ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดเพชรบุรี และ อบจ. ช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558

วันที่ลงข่าว: 24/06/15

เช้าวันนี้ (23 มิ.ย. 58) นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอท่ายาง นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าไม้รวก นายถนอม แสงศิลา นายก อบต.บ้านในดง และเหล่ากาชาด

 

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านจำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 215,041บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบเอ็ดบาท) โดยสร้างบ้านให้นางสาวรัชนี แก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 72หมู่5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนเงิน 78,350บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาท) และช่วยเหลือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ในเขต อบต.บ้านในดง มี 3หลัง ดังนี้ 1. บ้านนางเผื่อน ฉิมเชื้อ 2.บ้านนางเนิ้ม เกตุแก้ว 3.บ้านนายเหิ่ม ชัยรูป เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 136,691บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)

 

โครงการในครั้งนี้ จัดทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ด้านการดำรงชีวิตและที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ต่อสู้ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเกื้อกูล อันนำไปสู่การสร้างความรัก ความสามัคคีต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก