ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.กาญจนบุรีนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลสมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

วันที่ลงข่าว: 24/06/15

จังหวัดกาญจนบุรีนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำงานบริการของภาครัฐและภาคเอกชนไปให้บริการแก่ประชาชนถึงในพื้นที่

วันนี้ (23 มิ.ย.58) เวลา 09.45 น. ที่เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วย นางรัชนีกร ไพศาลทักษิณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอำเภอหนองปรือ กล่าวต้อนรับ และนายบุญลือ รัตนทอง นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ มีประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการเป็นจำนวน 600 คน

จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวปราศรัยกับผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน มอบข้าวสารให้โรงเรียนเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 15 ราย รายละ 1,000 บาท มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด มอบเงินโครงการส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการตำบลสมเด็จเจริญ จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 20,000 บาท สนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีมอบแว่นตา จำนวน 250 อัน และมุ้งจำนวน 100 หลัง จากนั้นได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสนทนาพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการ เช่น การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ การตัดผมเสริมสวย ตำแหน่งงานว่างการสอนอาชีพการสาธิตงานอาชีพต่าง ๆ การตรวจรักษาโรค การให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เป็นการให้บริการฟรี ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆ เป็นการเข้าไปให้บริการถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทห่างไกล

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก