ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครตรังให้บริการ One Stop Service ออกบัตรความพิการและขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 15/06/15

ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เยี่ยมหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการด้วยใจ แบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลนครตรัง กิจกรรมการออกใบรับรองความพิการและขึ้นทะเบียนผู้พิการ(ทั้งรายใหม่และผู้พิการที่บัตรหมดอายุ) Stop Service ซึ่งเทศนครตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่ต้องการตรวจความบกพร่องของร่างกาย (ความพิการ) โดยจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย 1. ตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ผู้พิการ โดยทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลศูนย์ตรัง 2. ออกใบรับรองความพิการโดยแพทย์ 3. ออกบัตรความพิการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 4. เปลี่ยนสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้พิการ โดยงานหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลตรัง 5. ให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่เด็กพิเศษโดยสำนักงานการศึกษาพิเศษเขต 4 จังหวัดตรัง 6. ขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองการเงิน โดยเทศบาลนครตรังเบี้ยยังชีพ เป็นรายเดือน เดือนละ 800 บาท ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก