ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลตำบลห้วยยอด เตรียมจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์นอกฤดูกาล เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 10/06/15

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลห้วยยอด มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์นอกฤดูกาลขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนควนหนังขำ

ทั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์นอกฤดูกาลแก้ประชาชน สตรี กลุ่มคนว่างงาน คนยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลรู้จัดใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาคนว่างงานและเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์มาให้ความรู้เรื่องดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก