ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ พร้อมเผยแพร่สัญลักษณ์สถานประกอบการ ที่พร้อมให้โอกาสผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 02/06/15

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ลงนามความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการประกาศเจตนารมณ์หลักการ “พลังคนพิการ : หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” ที่กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกล่าวว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของผู้พิการ ไม่ให้มีการกีดกันผู้พิการในการทำงาน โดยการจัดสถานประกอบการให้พร้อมสำหรับคนพิการ ตลอดจนการส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่กลุ่มคนพิการอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ยังจะเผยแพร่ป้ายสัญลักษณ์ Welcome Disability ในสถานกระกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก