ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการมอบประกาศเชิดชูเกียรติเด็กชายยอดกตัญญู

วันที่ลงข่าว: 02/06/15

นายธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่ เด็กชายจักราวุธ เสาวรส อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดในสองวิหาร) เด็กชายยอดกตัญญู ปั่นจักรยานพ่วงข้างเก็บของเก่าขายเพื่อหาเงินมาดูแลพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มอบประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กชายจักราวุธ ให้มีความมุ่งมั่นในการทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เพื่อแสดงว่าเด็กชายจักราวุธ เป็นผู้มีคุณสมบัติอันเป็นคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) คือ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ,มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ,ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

ในการช่วยเหลือเบื้องต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของเด็กชายจักราวุธ ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิต่างๆ ของคนพิการแก่นายยงยุธ เสาวรส(บิดาเด็ก) ตลอดจนประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก