ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เดินทางติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ลงข่าว: 27/05/15

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ นำโดยนายไพรัตน์ ศรีพลัง ประธานคณะกรรมการฯ เดินทางมาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางสุวิมล ไชยศร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

นายไพรัตน์ ศรีพลัง ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปิดเผยว่า การประเมินผลการติดตามกำกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นมาตรการหนึ่งของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาของคนพิการ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความมีมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องมาตรวจสอบในการจัดการศึกษาของและละศูนย์ฯ ว่ามีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด โดยเริ่มจากผู้เรียนก่อน ว่าทางศูนย์ได้จัดอะไรให้กับเด็กบ้าง ทั่วถึงและมีคุณภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพแค่ใหน เลือกปฏิบัติหรือเปล่า มาตรฐานที่ 2 ต้องดูที่ครูว่ามีความรู้ความสามารถหรือไม่ มีความพร้อมหรือไม่ และครูมีเพียงพอหรือไม่ การกระทำต่อเด็ก เด็กจะสามารถผ่านพ้นวิกฤษความเป็นคนพิการหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติหรือไม่ มาตรฐานที่ 3 ต้องดูผู้บริหารว่ามีหลักการบริหารจัดการอย่างไร มีวิสัยทัศน์ มีปรัชญาอะไรที่จะพัฒนาศุนย์ฯ และคนพิการให้ดีและมีประสิทธิภาพ มากที่สุด มาตรฐานที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตัวเด็ก มาตรฐานที่ 5 เด็กจะต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมาตรฐานสุดท้าย มาตรฐานที่ 6 ในแต่ละศูนย์มีวิสัยทัศน์อย่างไร มีเป้าหมาย และมีการจัดทำแผนการพัฒนาเด็กแบบใหน มีการติดตาม กำกับ และมีการออกไปนิเทศน์เด็กหรือไม่ เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือไม่ ท้ายสุด นายไพรัตน์ ศรีพลัง กล่าวว่าจากการตรวจสอบและประเมินผล ภาพโดยรวม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก